Konut/ev değerleme çalışması, gayrimenkulün değerinin saptanması için teknik açıdan yapılan incelemeler ve araştırmalar bütünüdür. Gayrimenkul değerleme, bu incelemeler sonucunda gayrimenkulün, hak ve faydalarının belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız takdiri olarak ifade edilir.

Konut kredilerinde değerleme hizmetine ihtiyaç duyulabileceği gibi boşanma ve miras davalarında da değerleme hizmeti alınabilir. Ticari ilişkilerde, ipotek verme/alma ihtiyacı olduğunda, yine ipoteğe konu olacak gayrimenkulün değerlemesi için bu hizmetten yararlanılabilir.

Gayrimenkul değerleme süreci

Konut/ev değerleme süreci, ipotek tesis edilmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı firmalar tarafından yapılır. Değerleme uzmanlarının hazırladığı raporlar, değerleme şirketinde denetmen olarak görev alan SPK lisanslı uzmanlarca kontrol edilir. Şirketin sermayesinde en az %10 oranında pay sahibi olan, şirket adına değerleme raporlarını imza yetkisine sahip değerleme uzmanları ise bu sürecin son bölümünü oluşturur.

Raporlama süreci

İpotek tesis edilmeden önce lisanslı değerleme uzmanı tarafından gayrimenkulün değer tespit çalışması yapılır. Bu çalışma sırasında gayrimenkulün güncel tapu kaydı, belediye dosya incelemesi, imar durumu ve bölge analizleri (yakın dönemde satılmış, halihazırda satışı devam eden mülkler) yapılarak değerleme çalışması tamamlanır.

İpotek süreci

İpotek, tapu kütüğünün rehinler hanesine tarih, yevmiye, ipotek miktarı ve derece belirtilerek kurulur. Daha sonraki süreçte tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.

Hizmetlerimizin kapsamı aşağıda sıralanmıştır.

  • Dükkan, Konut, Arsa, Bina Değerlemesi
  • Gelir Getirici Mülklerin Değerlemesi/ Otel, AVM, Akaryakıt İstasyonu, Enerji Üretim Tesisleri vb.
  • Tesis Değerleme / Fabrika, Üretim ve Depolama Tesisleri, Liman, Tersane vb.
  • Tarımsal nitelikli taşınmazların değerlemesi
  • Gayrimenkul kira değeri tespiti
  • İnifa hakkı ve işletme hakkı değerlemesi
  • Üst Hakkı Değerlemesi
  • İş ortaklığı anlaşması ve feshine ilişkin değerleme işlemleri
  • Bayilik Sistemi ile çalışan firmaların teminat süreçlerinde ipotek altına alınacak taşınmazların değerlemesi